Professors Emeriti

NameTerm of service
Morio Okazaki 1965 – 1997
Kenji Hashimoto 1963 – 1999
Iori Hashimoto 1972 – 2003
Fumimaru Ogino 1968 – 2003
Masataka Tanigaki 1972 – 2006
Hiroaki Masuda 1973 – 1979, 1989 – 2007
Ko Higashitani 1992 – 2008
Kouichi Miura 1976 – 2013
Hajime Tamon 1977 – 2017
Shinji Hasebe 1981 – 2019
Kazuhiro Mae 1986 – 2022